plen

Komunikat dla akcjonariuszy

Warszawa, dnia 28 września 2020 roku

Od:
Nowe S.A.
ul. Górczewska 224/62
01-460 Warszawa

Do: Akcjonariusze Nowe S.A.

 PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki Nowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 224/62, 01-460 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588228, NIP: 7010068256, REGON: 140951103, kapitał zakładowy 101.833,00 zł opłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia, w siedzibie Spółki, posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

FIRMA
ifs_hpc BRC-1 Gazele-Biznesu-2