plen

Fundusze Europejskie

Firma NOWE S.A. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu: nadzwyczajny

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla NOWE S.A.

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

ifs_hpc BRC-1 Gazele-Biznesu-2